درباره ما

ارزش های سازمانی

ارزش های ما

پارس حیان بر ارزش هایی محکم بنیاد شده است که آن ها را با نیروهای انسانی خود به اشتراک گذاشته است.

جمع گرایی

ما با هم کار میکنیم و با هم فکر میکنیم.

فردگرایی

شکوفایی پتانسیل های کلی کارمندان و القاء کردن هر کدام به هر یک از مشتریان.

احترام

رفتار با عزت و احترام با خودمان و مشتری هایمان.

کیفیت

تخصیص دانش و تلاشمان برای تولید محصولات با کیفیت بالا با تمرکز به نیازهای مصرف کنندگانمان.

صداقت و شفافیت

صادق بودن با خودمان و مصرف کنندگانمان.

نوآوری

ارزش نهادن و سرمایه گذاری در بخش تحقیق و توسعه، حمایت ذهن های خلاق و نوآور و توسعه و استحکام روابط با دانشگاه ها و مؤسسه های تحقیقاتی.

مسئولیت پذیری و پاسخ گویی

برای مشتری هایمان، کارمندانمان، سهامداران و محیط زیست.