جزئیات خبر

افتخاری دیگر در حوزه مسئولیت اجتماعی  پارس حیان

سازمان ها به عنوان پدیده های اجتماعی تاثیرات مثبت و منفی در روند زندگی افراد جامعه دارند.  بنابراین می بایست در قبال تصمیمات و اقدامات اثرگذار خود مسئولیت پذیر بوده و ملاحظات اخلاقی را رعایت کنند. شرکت پارس حیان نیز در در این راستا اقدامات استراتژیکی را برنامه ریزی و اجرا نموده و توانسته تاییدیه "نهاد ادراک جهانی" (Global Understanding) را به دلیل تلاش های شایسته در زمینه مسئولیت اجتماعی و رویکرد توسعه پایدار دریافت نماید.