جزئیات خبر

حضور فعال پارس حیان در حمایت از جشنواره های مامایی

پس از تشکیل جلسه با رئیس اداره مامایی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، و معرفی برندهای هیدرودرم لیدی و هیدرودرم بیبی در جلسه سالانه مسئولین مامایی کشور، طرح حمایت از برنامه های مامایی کشور با هدف تثبیت جایگاه برندهای هیدرودرم لیدی و هیدرودرم بیبی در بین مسئولین مامایی کشور، متخصصین زنان و زایمان و ماماها توسط واحد روابط عمومی برنامه ریزی شد.

این طرح از تاریخ 13 الی 23 اردیبهشت ماه 1396 در قالب حمایت از همایش ها و جشنواره های روز جهانی ماما و با همکاری ادارات مامایی در معاونت های درمان دانشگاه های علوم پزشکی استان های تهران، اصفهان  و شهرستان های کاشان، دزفول، آبادان و سمنان به انجام رسید.