جزئیات خبر

انسان ها به مهربانی یکدیگر تکیه می کنند- پارس حیان

ابرها به آسمان تکیه می کنند، درختان به زمین و انسان ها به مهربانی یکدیگر ...

پارس حیان را در اینستاگرام دنبال نمایید.