جزئیات خبر

فاصله ای است که در این روزها باید برداشته شود

  "فاصله آنها با ما زیاد بود ولی دوستانی داشتیم که راه را کوتاه کردند. این تنها فاصله ای است که در این روزها باید برداشته شود."
 با تشکر از همه مهربانان خصوصا سرکار خانم بدیعی و همکارانشون که ما رو در شادی کودکان ایرانمان در روستاهای دور شریک کردند.

پارس حیان، پیشرو در مسئولیت اجتماعی