جزئیات خبر

پارس حیان حامی ایده های برگزیده فناوری های نوین

 پارس حیان حامی ایده های برگزیده "فناوری های نوین پیشگیری از شیوع کووید 19" با همکاری دفتر مالکیت فکری دانشگاه علوم پزشکی قزوین

پارس حیان را در اینستاگرام دنبال نمایید.