پایداری

گواهینامه ها

1396

Global Undrestanding

گواهی نامه نهاد ادراک جهانی


1395

GMP

تقدیر نامه تولید با کیفیت و خوب


1387

ISO 9001

سیستم مدیریت کیفیت


1386

ISO 18001

سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی (OHSAS)


1383

ISO 14001

سیستم مدیریت زیست محیطی


1384

ISO 17025

سیستم مدیریت کیفیت آزمایشگاه


1393

ISO 10002

رسیدگی به شکایات مشتریان


1391

ISO 10004

پایش و اندازه گیری رضایت مشتریان


1386

ISO 10001

استاندارد شناسه رفتاری ارتباط با مشتری


1392

ISO 27001

سیستم مدیریت امنیت اطلاعات


1378

ISO 10015

سیستم مدیریت کیفیت آموزش


IMS
سیستم مدیریت یکپارچه

دارای درجه آزمایشگاه آکرودیته از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

عضو کمیته فنی محصولات مراقبت از آفتاب (ISO/TC217)